گالری

بخش انتظار بیماران

کلیه خدمات بخش نوبت دهی و پذیرش بیماران از طریق منشی با پزشکان
مجموعه بصورت تلفنی و آنلاین انجام میشود

بخش جراحی و ترمیم

کلیه خدمات بخش نوبت دهی و پذیرش بیماران از طریق منشی با پزشکان
مجموعه بصورت تلفنی و آنلاین انجام میشود

بخش رادیولوژی

کلیه خدمات بخش نوبت دهی و پذیرش بیماران از طریق منشی با پزشکان
مجموعه بصورت تلفنی و آنلاین انجام میشود

تماس با ما